logokolory vectorized  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat

tel. (83) 413-22-67 fax. (83) 413-22-00 e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18 

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Marek Zawada  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

lek.med. Waldemar Zielnik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Grażyna Kondraszuk - Pielęgniarka Naczelna

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Mirosław Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Jerzy Gleb pozostali lekrze lek. med. Andrzej Palejko lek. med. Piotr Izdebski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU Oddział dysponuje…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Muszyńska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Pastuszka   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

zip logo 530

Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 

I. Zasady ogólne

 

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach: 11:00 - 19:00
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone w pkt 1 za zgodą lekarza dyżurnego.
 3. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu z personelem medycznym.
 4. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia  
  epidemicznego lub też z przyczyn organizacyjnych szpitala ( w szczególności w sytuacji remontów i pracy oddziałów w utrudnionych warunkach lokalizacyjnych). Decyzja jest wydawana w formie pisemnej zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń i jest podawana do wiadomości ogólnej personelu , pacjentów oraz odwiedzających.
 5. Lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego (w szczególności dotyczy to pacjentów po zabiegach operacyjnych) jak również dobrem współpacjentów może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej Sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających. Decyzja  taka zostaje podana do wiadomości personelu oddziału , zainteresowanych pacjentów oraz ich rodziny.

 

II. Regulacje porządkowe

 

 1. Odwiedziny nie mogą utrudniać wykonywania świadczeń medycznych w tym w szczególności obchodów lekarskich (w godzinach 9.00 do 11.00), badań, zabiegów pielęgniarskich. Odwiedziny nie mogą utrudniać również procesu leczenia przyjętego dla danego pacjenta, np planowych zabiegów rehabilitacyjnych. Na czas wykonywania świadczeń odwiedzający obowiązani są opuścić sale chorych.
 2. W przypadku uzyskania zgody na odwiedziny w godzinach nocnych odwiedzający musza bezwzględnie dostosować się do obowiązującej w godzinach 22:00 – 6:00 ciszy nocnej.
 3. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności, jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać jedynie pacjentów chodzących i poza salą chorych –w miejscach wydzielonych na korytarzach oddziałów.
 4. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1 roku życia.
 5. Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny.

 

III Obowiązki osób odwiedzających pacjentów hospitalizowanych w oddziałach

 

Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 1. Dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem;
 2. Pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni;
 3. Wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana;
 4. Stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala;
 5. Opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich;
 6. Kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala;
 7. Zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu;
 8. Zachowania czystości i porządku
 9. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 10. Szanowania mienia będącego własnością szpitala;
 11. Ograniczania korzystania z telefonów komórkowych;
 12. Korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.
 13. Zastosowania się do zaleceń lekarza lub pielęgniarki w zakresie przynoszonej pacjentowi żywności ( zgodnej z ewentualną dietą przypisaną pacjentowi).

 

 

IV Ograniczenia w czasie odwiedzin pacjentów.

           

 1. Zabrania się:
 1. odwiedzania pacjentów przez osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi,
 2. odwiedzania pacjentów przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych,
 3. zakłócania spokoju pacjentom,
 4. zakłócania toku pracy oddziału szpitalnego,
 5. wchodzenia na inne sale, niż ta na której przebywa odwiedzana osoba,
 6. wchodzenia do gabinetów, pomieszczeń socjalnych, brudowników,
 7. siadania na łóżkach pacjentów (w tym także na łóżkach wolnych),
 8. spożywania na salach chorych posiłków
 9. przynoszenia i podawania pacjentom leków,
 10. spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych
 11. palenia tytoniu na terenie szpitala,
 12. używania narkotyków, środków odurzających,
 13. przynoszenia pacjentom alkoholu, papierosów, środków odurzających itp.;
 14. prowadzenia na terenie szpitala handlu obnośnego,
 15. przynoszenia produktów żywnościowych łatwo psujących się, grzałek, grzejników elektrycznych, kwiatów, i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie
 16. podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych bez zgody personelu oddziału,
 17. wprowadzania zwierząt.
 1. W sytuacjach skrajnych osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu podlegają wydaleniu ze szpitala oraz może być zastosowany względem nich zakaz odwiedzin.

 

V. Zakres opieki rodziny
 

Ordynator oddziału może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się w zakresie:

 • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków
 • utrzymania higieny ciała
 • zmiany bielizny osobistej/ pościelowej
 • wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa

 

VI. Udzielanie informacji;

 

 1. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału lub lekarz opiekujący się pacjentem.
 2. Informacje udzielane są wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

 

 

Radzyń Podlaski, dnia 4 czerwca 2013r.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź nas

Pochmurno

26°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 42%

Wiatr: 17.70 km/h

 • 18 Wrz 2018

  Pochmurno 25°C 8°C

 • 19 Wrz 2018

  Częściowo Pochmurnie 26°C 12°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

01.jpg