telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Mirosław Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Jerzy Gleb pozostali lekrze lek. med. Andrzej Palejko lek. med. Piotr Izdebski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU Oddział dysponuje…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Muszyńska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Pastuszka   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

zip logo 530

Zespół do spraw Etyki w składzie: przewodnicząca mgr Barbara Jarmałkowicz-Smęt, członkowie zespołu mgr Grażyna Kondraszuk, lek med. Maciej Rączka

zdefiniował następujące problemy etyczne mogące wystąpić w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

 

 1. NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ LUB ZASADY POUFNOŚCI– przekazanie informacji o pacjencie, jego stanie zdrowia,  osobistych problemach powierzonych nam w chwili jego słabości, osobom postronnym nieupoważnionym do uzyskania tych danych, nie uczestniczącym w procesie leczenia np. w sytuacjach towarzyskich.

 

 1. DYSKRYMINACJA – tendencyjne traktowanie pacjenta lub pracownika ze względu na jego płeć, rasę, narodowość, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

 

 1. FAWORYZOWANIE pacjentów lub personelu ze względu na własne przekonania czy sympatie związane z różnymi czynnikami.

 

 1. STRONNICZOŚĆ – przy podejmowaniu decyzji uwzględnianie okoliczności nie związanych z daną sprawą (subiektywna ocena, uprzedzenia, niepotwierdzone informacje o danej osobie) lub nie uwzględnianie ogółu czynników,  jednostronne opieranie się na korzystnych lub niekorzystnych z pominięciem drugiej opcji.

 

 1. NIEUPRZEJMOŚĆ – wobec pacjenta, jego rodziny lub personelu Szpitala, naruszające ich godność lub sprawiające im przykrość celowo, z wyrachowaniem. Wynikające z nieuprzejmości brak dostatecznej pomocy, zbywanie, udzielanie niedokładnych, niewyczerpujących informacji z powodu niechęci do rozmowy.

 

 1. BRAK DOSTATECZNEJ TROSKI – permanentny brak czasu dla pacjenta lub jego rodziny, bardzo ubogie informacje zwrotne o stanie zdrowia mogące wywołać u pacjenta lub jego rodziny przekonanie o zupełnym braku zainteresowania jego stanem zdrowia.

 

 1. NIEWŁAŚCIWE / NIEGODNE ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW – niezgodne z ogólnie przyjętymi standardami życia społecznego w rażący sposób naruszające te zasady, godzące w pozytywny wizerunek Szpitala.

 

 1. MOBBING – prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu wywołujące u prześladowanego cierpienie psychiczne, lęk, zaniżoną ocenę przydatności zawodowej (poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie, złośliwość, obraźliwe uwagi, mściwe zachowania, plotkowanie, rozprzestrzenianie fałszywych informacji o nim, stałe nieuzasadnione negatywne uwagi lub krytyka, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, zmuszanie do pracy po godzinach bez stosownego wynagrodzenia w tym zabierania pracy do domu celem uzupełnienia zaległości).

 

 1. MOLESTOWANIE SEKSUALNE – zachowania o charakterze seksualnym naruszające godność drugiej osoby (zarówno zachowania, jak i wypowiedzi).

 

 1.  BRAK POSZANOWANIA PRAWA DO INTYMNOŚCI – w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1.  KOMUNIKACJA – trudności w komunikacji interpersonalnej mające negatywny wpływ na proces leczenia (nieumiejętność przekazywania informacji, posługiwanie się językiem niedostosowanym do możliwości poznawczych pacjenta lub jego bliskich, np. zbyt specjalistycznym)

 

 1.  SYTUACJE WĄTPLIWE ETYCZNIE - w zakresie relacji pomiędzy współpracownikami, przełożonym i podwładnym oraz pacjentem i jego rodziną a personelem Szpitala.

 

 1.  TERAPIE EKSPERYMENTALNE – mogące wywoływać niepożądane, niesprecyzowane dokładnie skutki uboczne, niosące niepewność, cierpienie pacjentów i jego rodziny (niedoinformowanie pacjentów, moralne aspekty podjętych decyzji klinicznych lekarzy).

 

 1.  BADANIA KLINICZNE Z UDZIAŁEM LUDZI – dotyczące działalności naukowej w medycynie (niehumanitarne, przedmiotowe podejście do jego uczestników, narażanie pacjentów na silny dyskomfort, cierpienie, na które nie był gotowy, nie uwzględnianie jego praw tłumaczone szerszym dobrem lub własną potrzebą uznania i osiągnięć na płaszczyźnie zawodowej).

 

 1.  PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WYKRACZAJĄCYCH poza własne możliwości, brak umiejętności przyznania się do własnych ograniczeń, motywowane wstydem, strachem przed uznaniem za osobę o niskich kompetencjach zawodowych.

 

 1.  PODEJMOWANIE SIĘ ZBYT WIELU DZIAŁAŃ – kosztem własnego zdrowia lub narażenia pacjentów na błędy popełniane w wyniku przemęczenia    (niedostrzeżenie ważnych symptomów choroby z powodu braku czasu, brak asertywności w określaniu własnych granic).

 

 1.  TRANSPLANTOLOGIA – dylematy etyczne pacjenta i jego rodziny związane z przyjęciem narządu od dawcy.

 

 1.  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE POCZATKU ŻYCIA

 

 1. Naciski na lekarza odnośnie sposobu rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie podyktowane  innym niż medycznym powodem (np.chęć uniknięcia bólu) w przypadku ciąży niezagrożonej.

 

 1. Niegodne obchodzenie się personelu z obumarłym płodem; narażanie matki na dodatkowe cierpienie poprzez brak taktu w wypowiedziach i zachowaniu.

 

 1. Dylematy matek decydujących się na oddanie noworodka do adopcji.

 

 1.  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KOŃCA ŻYCIA

 

 1. Odstąpienie od reanimacji na życzenie pacjenta (ustne, w formie, pisemnej, przekazane przez najbliższych).

 

 1. Odstąpienie od kolejnej reanimacji będącej następstwem wielu wcześniejszych następujących po sobie w krótkim czasie (nieskuteczne, niosące cierpienie).

 

 1. Terapia daremna/ terapia uciążliwa – podtrzymywanie czynności narządów, nie dające żadnych szans na wyzdrowienie pacjenta jedynie przedłużające proces umierania, narażające go na cierpienie lub potęgujące jego dolegliwości;  przyczyna cierpienia i rozterek moralnych bliskich (brak doinformowania pacjenta lub jego bliskich o przyczynach medycznych i etycznych zaprzestania daremnej terapii, przerzucanie odpowiedzialności na pacjenta lub jego rodzinę).

 

 1. Sedacja terminalna – obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych (może się wiązać z częściowym ograniczeniem świadomości, zwiększoną sennością) w celu łagodzenia cierpienia, zapewnienie pacjentowi właściwego komforty życia i umierania.

 

 1. Opieka paliatywna – brak dostatecznego zaangażowania w opiekę nad pacjentem ze względu na świadomość niemożliwości jego wyleczenia.

 

 1. Transplantologia - pomoc rodzinie pacjenta w podjęciu decyzji dotyczącej  dawstwa organów do przeszczepu i w przypadku decyzji pozytywnej przygotowywanie jej na to.

 

 1.  Decyzje podejmowane w oparciu o KLAUZULĘ SUMIENIA (dylematy moralne, brak wskazania motywów takiej decyzji, niewskazanie innych specjalistów mogących zająć się pacjentem).

 

 1.  NARUSZENIE PRAW PACJENTA

 

 

                                                                                            Radzyń Podlaski dn. 26.01.2018r.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź nas

Pochmurno

24°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 56%

Wiatr: 17.70 km/h

 • 18 Wrz 2018

  Pochmurno 25°C 8°C

 • 19 Wrz 2018

  Częściowo Pochmurnie 26°C 12°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg