logokolory vectorized  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Marek Zawada  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Dariusz Kacik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Dorota Domańska - p.o. Naczelna Pielęgniarka

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Zygmunt Wiater lek. med. Tadeusz Kot lek.…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału lek. med. Wojciech Szal - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog   pozostali lekarze…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska dr n. med. Dariusz Kacik   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

ilość łóżek:48 Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zielnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Joanna Rater Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Magdalena Cienkusz lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

zip logo 530

Prawa Pacjenta

Załącznik Nr1 

 do Zarządzenia 19'/2016 nr z dnia 01.06.2016 r.

 KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 w Radzyniu Podlaskim

 Karta Praw i Obowiązków Pacjenta SP ZOZ Radzyń Podlaski została opracowana na podstawie:

 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186,)
 3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 58 Ize zm.)
 5. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464, ze zm.)
 6. Ustawy z dnia 15 lipca 201 Ir. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, ze zm.)
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069,)
 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400)
 9. Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 PRZESTRZEGANIE I POSZANOWANIE PRAW PACJENTA JEST JEDNYM Z NASZYCH PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW

 Pacjent ma prawo do:

> świadczeń zdrowotnych,

> informacji,

> zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,

> tajemnicy informacji z nim związanych,

> wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

> poszanowania intymności i godności pacjenta,

> dostępu do dokumentacji medycznej,

> zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

> poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

> opieki duszpasterskiej,

> przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,

> złożenia skargi.

 I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 

l . Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych:

• udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych oraz o uykonywanych zgodnie z zasadami etyki zawodowej, o w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 1. W sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do korzystania z przejrzystej, obiektywnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii. W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Lekarz jak również pielęgniarka może odmówić jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Ządanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 4. Pacjent ma prawo wyboru na terenie całej Polski:
  • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej — lekarza, pielęgniarki i położnej;
  • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
  • w ramach leczenia stomatologicznego — lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
  • w ramach leczenia szpitalnego — dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ.

II. Prawo do informacji i do tajemnicy informacji

 

Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, każdy podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązany umieścić pisemną informację na temat praw pacjenta w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym oraz zabezpieczyć możliwość zapoznania się z powyższą informacją pacjentom niemogącym się poruszać.

 1. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
 2. Pacjent (w tym małoletni powyżej 16 roku życia) lub jego ustawowy przedstawiciel ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, w tym do uzyskania od lekarza przystępnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,

1

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

 1. Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania określonych w pkt. 3 informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.
 2. Pacjent małoletni do ukończenia 16 roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
 3. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.
 4. Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 5. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 6. Pacjent ma prawo (zarówno za życia jak i po śmierci) do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych przez osoby wykonujące zawód medyczny a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. W szczególności dotyczy to informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach. Zwolnienie z tajemnicy osób wykonujących zawód medyczny może nastąpić gdy:
  1. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
  2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  3. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
  4. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  5. w ramach postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
  6. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu
  7. badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji. Lekarz jest wówczas obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje.

 

 III. Prawo do wyrażenia zgody


  Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia tej zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

 1. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
 2. Pacjent:

 a)tóry ukończył 16 lat,

 b)ubezwłasnowolniony,

 c)chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,

 ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 

 1. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie, albo poprzez takie zachowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę lub jej brak poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom.
 2. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
  diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się
  w formie pisemnej.
 3. Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi
  wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego
  świadczenia.

 
IV. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

  Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych

 1. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 2. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń
  zdrowotnych. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku
  prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca
  świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.
  Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.
 3. Uczestnictwo, a także obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego  przedstawiciela ustawowego oraz osoby wykonującej zawód medyczny udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 V. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba przez niego upoważniona ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 2. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu do dokumentacji medycznej posiada osoba upoważniona przez niego za życia.
 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację m .in.:

 a)innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych ń zdrowotnych,

 organom władzy publicznej, NFZ, organom samorządów zawodów medycznych, konsultanci krajowi i wojewódzcy

 

 

 

 

 g)ia przed w/w komisją.

 

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w siedzibie podmiotu albo sporządzana jest kopia (za odpłatnością), w szczególnych przypadkach może nastąpić wydanie oryginału za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem konieczności jego zwrotu.

 VI. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta

 VII. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotnema prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
   
 2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega
  na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (w tym także opiekę sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
 3. Koszty realizacji powyższych praw ponosi pacjent, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik podmiotu leczniczego, a informację o wysokości oraz sposobie ustalenia tej opłaty udostępnia się w lokalu przedsiębiorstwa podmiotu.

VIII. Prawo do opieki duszpasterskiej

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta podmiot leczniczy  w którym pacjent przebywa, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji tego prawa chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 IX. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot leczniczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 X. Ograniczenie korzystania z praw pacjenta

 Dyrektor SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim lub upoważniony przez niego lekarz może
ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów
, a w
przypadku  prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu leczniczego.

 XI. Prawo pacjenta do skargi

 1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że wymienione wyżej prawa zostały naruszone może:
 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie zdrowotne, lub do Dyrekcji SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

- zwrócić się ze skargą do Lubelskiego OW NFZ w sprawach dotyczących niewłaściwej realizacji umowy przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,

 • zwrócić się ze skargą do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta,

-jeżeli naruszenie prawa dotyczyło braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

- wnieść roszczenie do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

-skierować sprawę do sądu, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby sprawującej opiekę nad pacjentem naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym pacjent ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

 

 1. Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej.
 2. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
 3. Nie podlega rozpatrzeniu skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła.
 4. Nie podlega rozpatrzeniu skarga dotycząca spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

XII Obowiązki pacjenta

 1. W czasie trwania hospitalizacji pacjent jest obowiązany do:

 1)przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych;

 2)przekazania do depozytu szpitalnego lub oddania rodzinie ubrania i obuwia;

 3)przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany tj. w szczególności:
a) w porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach,

 b) przestrzegania ciszy nocnej w oddziale

 c) w czasie ciszy nocnej przebywania na swojej sali;

 4)informowania pielęgniarkę dyżurną o każdorazowym opuszczeniu oddziału;

 5)nie opuszczania szpitala, z wyjątkiem koniecznych ze względów leczniczych wyjść na konsultacje, zabiegi, badania zlecone lub specjalnych zezwoleń wydanych przez ordynatora lub jego zastępcę;

 6)poddania się badaniu przez lekarza przyjmującego do szpitala;

 7)poddania się niezbędnym zabiegom sanitarno – higienicznym;

 8)stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego;

 9)współpracowania z zespołem terapeutycznym w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia;

 10)przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności;

 11)przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom;

 12)pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale;

 13)szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji;

 14)stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, na terenie szpitala;

 15)szanowania wyposażenia i pomieszczeń zakładu;

 16)przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego;

 17)przestrzegania zakazu manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych;

             18)    ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.

 1. Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wypisaniu ze szpitala pacjenta w przypadku rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny ponoszą koszty pobytu pacjenta począwszy od terminu określonego przez Dyrektora podmiotu leczniczego bez względu na uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 

 

Przydatne adresy:

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA:
 
Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
ul. Młynarska 46,
01 - 171 Warszawa

Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych:

 800-190-590 
(pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00)

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl 

 SEKCJE DS SKARG I WNIOSKÓW PRZY ODDZIAŁACH NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

 ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,

Infolinia tel. (0 22) 572 60 42,

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nfz.gov.pl

Lubelski OW NFZ

 Sekcja skarg i wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:

Lublin:

  osobiście, ul. Koryznowej 2d, /Sekcja Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, /pok. 27/od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,

pisemniena adres: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,

telefonicznie - zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (81) 53-10-650.

 oraz 

w Delegaturach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Biała Podlaska:

·        osobiście, ul. Warszawska 12 c, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,

·        pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c,

·        telefonicznie- zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (83) 34-49-326.  

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ,
w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej,
adres: 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4,

tel. (81) 536 04 76;

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej,
adres: 20-124 Lublin, ul. Montażowa 16,

tel. (81) 745 14 22, (81) 746 28 23;

WOJEWÓDZKA KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W LUBLINIE,
w zakresie zdarzeń medycznych,
20-072  Lublin, ul. Czechowska 15,

tel.: 81 532-91-34,

BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
adres: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2,

tel. (22) 860 70 86.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kto jest Online

Odwiedza nas 436 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

01.jpg