logokolory vectorized    

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Rezonansu Magnetycznego, Tomografii 601 699 021, 83 413 23 41

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Robert Lis  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Robert Węgłowski - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

mgr inż. Jarosław Sosnowski - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych

mgr Dorota Domańska - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Brzozowska - Główny Księgowy

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Tadeusz Kot - specjalista położnictwa i ginekologii lek.…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Bartosz…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39   Personel lekarski: dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologiilek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii lek. med. Marcin Płowaś -…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: Dr n. med. Jacek Furmaga - specjalista w dziedzinie: chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna Dr n. med. Seweryn…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

zip logo 530

Prawa Pacjenta

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 61/2019 z dnia 19.12.2019 r.

 

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim

 

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta SP ZOZ Radzyń Podlaski została opracowana na podstawie:

 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. tj. Dz. U. z 2019 r. 1127 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 576 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2069,)
 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400), Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. poz. 1146 w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 9. Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 

PRZESTRZEGANIE I POSZANOWANIE PRAW PACJENTA

JEST JEDNYM Z NASZYCH PODSTAWOWYCH
OBOWIĄZKÓW

 

 

Pacjent ma prawo do:

 

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • tajemnicy informacji z nim związanych,
 • wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • dostępu do dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 • złożenia skargi.

 

 

 

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych:
 • udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych oraz
 • wykonywanych zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 

 1. W sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do korzystania z  przejrzystej, obiektywnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii. W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Lekarz jak również pielęgniarka może odmówić jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

 

 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku porodu

 

 1. Pacjent ma prawo wyboru na terenie całej Polski:
  • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
  • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty
   spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych,
   które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
  • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
  • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ.II. Prawo do informacji i do tajemnicy informacji

 

 1. Pacjent ma prawo do informacji o  prawach pacjenta,  każdy  podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązany umieścić  pisemną informację na temat praw pacjenta w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym oraz zabezpieczyć możliwość zapoznania się  z powyższą informacją pacjentom niemogącym się poruszać.

 

 1. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.

 

 1. Pacjent (w tym małoletni powyżej 16 roku życia) lub jego ustawowy przedstawiciel ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, w tym do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny w zakresie jej kompetencji, przystępnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

 

 1. Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania określonych w pkt. 3 informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.

 

 1. Pacjent małoletni do ukończenia 16 roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

 

 1. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

 

 1. Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

 

 1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Pacjent ma prawo (zarówno za życia jak i po śmierci) do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych przez osoby wykonujące zawód medyczny a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. W szczególności dotyczy to informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach. Zwolnienie z tajemnicy osób wykonujących zawód medyczny może nastąpić gdy:
  • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla żydrowia pacjenta lub innych osób,
  • pacjent
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • w ramach postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu
  • badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji. Lekarz jest wówczas obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje.

 

 

 

III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu - działania niepożądanego produktu leczniczego

 

 

IV. Prawo do wyrażenia zgody

 1. Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego.

 

 1. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

 

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo żądać w każdej chwili wypisania ze szpitala. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych podmiot leczniczy może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez sąd opiekuńczy. O odmowie wypisania i jej przyczynach szpital niezwłocznie zawiadamia sąd opiekuńczy. Pacjent wypisujący się na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń. Pacjent składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W tej sytuacji w dokumentacji medycznej jest sporządzana adnotacja dotycząca żądania pacjenta wraz z najistotniejszymi przeciwwskazaniami do wypisu pacjenta. Adnotacja musi być podpisana przez dwie osoby wykonujące zawód medyczny, w tym przez lekarza.

 

 1. Przedstawiciel ustawowy lub pacjent za życia ma prawo wyrazić sprzeciw dotyczący poddaniu badaniu sekcyjnemu zwłok. Zaniechanie wykonania sekcji zwłok w takiej sytuacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Wskazaniami bezwzględnymi do przeprowadzenia sekcji zwłok są sytuacje kiedy:

- zgon nastąpił w ciągu 12 godzin od przyjęcia a przyczyna zgonu nie została ustalona w sposób jednoznaczny

- zachodzi podejrzenie, ze śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa

-zachodzą przesłanki określone w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

 1. Pacjent:
 • małoletni, który ukończył 16 lat,
 • ubezwłasnowolniony,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,

ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 

 1. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie, albo poprzez takie zachowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę lub jej brak poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom.

 

 1. Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi
  wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego
  świadczenia.

 

 1. W przypadku zabiegu operacyjnego, albo zastosowania metody leczenia lub  procedury stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę lub jej brak, wyraża się w formie pisemnej, po uprzednim uzyskaniu od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich  zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 

 1. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Decyzję o podjęciu czynności medycznych w miarę możliwości lekarz powinien skonsultować z innym lekarzem. Powyższe okoliczności lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza czynności medycznych wymagających pisemnej zgody, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

 

 1. Lekarz może wykonać zabieg operacyjny, albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie informuje pacjenta i odpowiednio przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy a także dokonuje odpowiedniej adnotacji wraz z uzasadnieniem w dokumentacji medycznej.

 

 
V. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa, a w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
  Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

 

 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Personel realizujący świadczenia medyczne jest zobowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

 

 1. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń
  zdrowotnych. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku
  prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca
  świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.
  Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

 

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych mogą uczestniczyć przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

Uczestnictwo, a także obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby wykonującej zawód medyczny udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

 

 

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 

 1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba przez niego upoważniona ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

 

 1. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu do dokumentacji medycznej posiada osoba upoważniona przez niego za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna może zostać także udostępniona osobie na wniosek osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu sam pacjent za życia. Udostępnienie mimo sprzeciwu jest wykonywane wyłącznie na mocy postanowień sądu.

 

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację m .in.:
 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych ń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, NFZ, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organom samorządów zawodów medycznych, konsultantom krajowym i wojewódzkim
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym oraz rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta,
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwych agencji
 • wojewódzkim komisjom do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania,
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed w/w komisją
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,

5.  Dokumentacja medyczna może być udostępniania na podstawie odrębnych przepisów      wyłącznie w celach i zakresie dydaktycznym do przygotowania osób do wykonywania zawodów medycznych i w celu kształcenia osób wykonujących zawody medyczne.

6.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w siedzibie podmiotu, poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii papierowej lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

7.  Wydanie oryginału dokumentacji medycznej może nastąpić na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Wydając dokumentację oryginalną konieczne jest dokonanie jej kopii a jeżeli nie jest to możliwe dokonanie spisu wydanej dokumentacji oryginalnej.  

8.  Za udostępnienie dokumentacji w formie wyciągu, odpisu, kopii, wydruków oraz na informatycznym nośniku danych pobierana jest opłata zgodna z cennikiem. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przez wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

9.   Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy przechowywane w wymaganym okresie mogą być udostępnianie z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

10.  Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

 

VII. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta

 

VIII. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 

 1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma 

prawo do odmowy takiego kontaktu.

Prawo do kontaktu może być ograniczone czasowo przez kierownika podmiotu w przypadku zagrożenia epidemiologicznego, bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz ze względu na czasowe ograniczenia organizacyjne podmiotu.

 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega
  na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

 

 1. Koszty realizacji powyższych praw ponosi pacjent, j

 

 

IX. Prawo do opieki duszpasterskiej

 

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta podmiot leczniczy  w którym pacjent przebywa, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji tego prawa chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

 

X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot leczniczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

 

XI. Ograniczenie korzystania z praw pacjenta

 

Dyrektor SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim lub upoważniony przez niego lekarz może
czasowo ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów
, a w  przypadku  prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu leczniczego.

 

XII. Prawo pacjenta do skargi

 1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że wymienione wyżej prawa zostały naruszone może:
 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie zdrowotne lub do Dyrekcji SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
 • zwrócić się ze skargą do Lubelskiego OW NFZ w sprawach dotyczących niewłaściwej realizacji umowy przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zwrócić się ze skargą do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta,
 • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
 • wnieść roszczenie do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
 • skierować sprawę do sądu, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby sprawującej opiekę nad pacjentem naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym pacjent ma prawo złożyć skargę do prokuratury.
 1. Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej.
 2. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
 3. Nie podlega rozpatrzeniu skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła.
 4. Nie podlega rozpatrzeniu skarga dotycząca spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

XIII Obowiązki pacjenta

1.         W czasie trwania hospitalizacji pacjent jest obowiązany do:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych;
 • przekazania do depozytu szpitalnego lub oddania rodzinie ubrania i obuwia;
 • przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany tj. w szczególności:
  - w porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach,

-przestrzegania ciszy nocnej w oddziale

-w czasie ciszy nocnej przebywania na swojej sali;

 • informowania pielęgniarkę dyżurną o każdorazowym opuszczeniu oddziału;
 • nie opuszczania szpitala, z wyjątkiem koniecznych ze względów leczniczych wyjść na konsultacje, zabiegi, badania zlecone lub specjalnych zezwoleń wydanych przez ordynatora lub jego zastępcę;
 • poddania się badaniu przez lekarza przyjmującego do szpitala;
 • poddania się niezbędnym zabiegom sanitarno – higienicznym;
 • stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego;
 • współpracowania z zespołem terapeutycznym w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia;
 • przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności;
 • przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom;
 • pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale;
 • szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji;
 • stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, na terenie szpitala;
 • szanowania wyposażenia i pomieszczeń zakładu;
 • przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego;
 • przestrzegania zakazu manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych;
 • ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.

 

 1. Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wypisaniu ze szpitala pacjenta w przypadku rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga


 

 

 

 

Przydatne adresy:

 

v  

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA:
 
Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46,
01 - 171 Warszawa

Sekretariat:
fax.: (22) 506-50-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach określonych

na stronie www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosc-kontaktu/


Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych:

800-190-590 
(pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00)

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl 

 

 •  

 

 

 •  

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W WARSZAWIE

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

fax (+ 48 22) 827 64 53

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

Czynna w poniedziałek od 10.00 -18.00, wtorek do piątku 8.00 – 16.00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11,
00-018 Warszawa

nr telefonu: (48) 22 556 44 40 Fax: (48 22) 556 44 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 •  
 •  

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,

Infolinia dla pacjentów:

tel. 800 190 590

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nfz.gov.pl

 

Lubelski OW NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwej realizacji umowy przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowęo udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 Sekcja skarg i wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:

Lublin:

 • osobiście, ul. Koryznowej 2d, /Sekcja Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, /pok. 27/od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
 • pisemnie, na adres: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,
 • telefonicznie - zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (81) 53-10-504 lub 505 lub 510.

oraz

w Delegaturach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Biała Podlaska:

 • osobiście, ul. Warszawska 12 c, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c,
 • telefonicznie- zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (83) 34-49-300.

 

 •  

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ,


w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej,
adres: 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4,

tel. (81) 536 04 76;

 

 •  

 

 

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,


w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej,
adres: 20-124 Lublin, ul. Montażowa 16,

tel. (81) 745 14 22, (81) 746 28 23;

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Okopowa 3, pokój 218
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 60 83
tel. 693 877 799
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 •  

 

WOJEWÓDZKA KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W LUBLINIE,
w zakresie zdarzeń medycznych,
20-072  Lublin, ul. Czechowska 15,

tel.: 81 532-91-34,

 

 

 •  

 

BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
adres: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2,

fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 484 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg