logokolory vectorized    

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Rezonansu Magnetycznego, Tomografii 601 699 021, 83 413 23 41

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Robert Lis  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Robert Węgłowski - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

mgr inż. Jarosław Sosnowski - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych

mgr Dorota Domańska - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Brzozowska - Główny Księgowy

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Tadeusz Kot - specjalista położnictwa i ginekologii lek.…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Bartosz…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39   Personel lekarski: dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologiilek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii lek. med. Marcin Płowaś -…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: Dr n. med. Jacek Furmaga - specjalista w dziedzinie: chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna Dr n. med. Seweryn…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

zip logo 530

Warunki przyjęcia i wypisu oraz szczególne prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia nr 61/2019 z dnia 19.12.2019 r.

 

Warunki przyjęcia i wypisu oraz szczególne prawa

pacjenta szpitala psychiatrycznego

wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim

 

 

 • Przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala psychiatrycznego

 

 1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi następuje za pisemną zgodą tej osoby na podstawie ważnego skierowania, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi wskazania do przyjęcia. Natomiast w nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do oddziału psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.
 2. Przyjęcie do oddziału psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nagłych przyjęcie do oddziału psychiatrycznego może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu opiekuńczego. W takim przypadku lekarz przyjmujący ma obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnięcia pisemnej opinii innego lekarza, w miarę możliwości psychiatry, albo pisemnej opinii psychologa. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia niezwłocznie sąd opiekuńczy w celu uzyskania zgody sądu na pobyt tej osoby w szpitalu.
 3. Przyjęcie do szpitala osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie następuje za pisemna zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 4. Jeżeli przyjęcie do oddziału psychiatrycznego dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do oddziału psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 5. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
 6. O przyjęciu do oddziału psychiatrycznego bez zgody decyduje lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia badania) i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz ten jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach.
 7. Przyjęcie do oddziału psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Dyrektor szpitala zawiadamia o tym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. W ciągu nie dłużej niż 48 h od zawiadomienia sądu, sędzia wizytujący szpital wysłuchuje pacjenta. W razie stwierdzenia, że pobyt pacjenta w szpitalu psychiatrycznym jest bezzasadny, sędzia zarządza natychmiastowe jego wypisanie ze szpitala i wnosi o umorzenie postępowania.
 8. Czynności określone w pkt. 6 i 7 odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 9. Postępowanie przed sądem opiekuńczym umarza się po wcześniejszym wysłuchaniu pacjenta, jeżeli pacjent, po przyjęciu bez zgody, wyraził następnie zgodę na pobyt w tym zakładzie.
 10. W przypadku wydaniaprzez sąd opiekuńczy postanowienia o braku podstaw doprzyjęcia, szpital jest obowiązany wypisać pacjenta niezwłocznie po doręczeniu postanowienia sądu.

 

II. Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego

 

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi (wykazujący zaburzenia psychotyczne,  lub upośledzony umysłowo lub wykazujący inne zakłócenia czynności psychicznych), korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do:

 1. Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, również w przypadku braku ubezpieczenia, o ile jest osobą chorą psychicznie (wykazującą zaburzenia psychotyczne) lub upośledzoną umysłowo.
 2. Wyboru przez personel medyczny rodzaju i metod postępowania leczniczego, z uwzględnieniem nie tylko celów zdrowotnych, ale także interesu i innych dóbr osobistych pacjenta oraz by personel medyczny dążył do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy.
 3.  Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami.
 4.  Niekontrolowania jego korespondencji.
 5. Uzyskania pomocy w ochronie swoich praw jako pacjenta, prawo w takim samym zakresie dotyczy również przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego. W szczególności prawo do:
 • do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby,
 • przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotyczącym naruszenia jego praw oraz uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej przez niego sprawy,
 • uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.
 1. Uzyskania informacji o zakresie działania i sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
 2. Uzyskania zgody ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem (przepustka) bez wypisywania z zakładu, jeżeli nie zagraża to jegożyciu albo życiu i zdrowiu innych osób.
 3. Nieutrwalania jego oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w dokumentacji dotyczącej badań lub przebiegu jego leczeniarównież w przypadkubadań przeprowadzonych na żądanie uprawnionego organu
 4. Uprzedzenia o możliwości zastosowaniu wobec jego osoby środka przymusu bezpośredniego przed tym, zanim środek ten zostanie podjęty oraz zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o jego dobro przez personel medyczny w trakcie stosowania środka przymusu bezpośredniego. Przymus bezpośredni w formie unieruchomienia, lub izolacji na zlecenie lekarza nie może trwać dłużej niż 4 godziny. Jednakże w razie potrzeby lekarz, po osobistym zbadaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne.
 5. Krótkotrwałego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny.
 6. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w zawiązku z wykonywaniem powyższych czynności z wyjątkiem określonych w w/w ustawie sytuacji, gdy osoby te są zwolnione zachowania tajemnicy.
 7. Zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w szpitalu psychiatrycznym niepodporządkowanych celom gospodarczym.
 8. Interwencji dyrektora szpitala w razie stwierdzenia, że jego przedstawiciel ustawowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec pacjenta. Dyrektor zawiadamia o tym sąd opiekuńczy.
 9. Złożenia wniosku do sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego o ustanowienie kuratora, jeżeli uważa, iż w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju.
 10. Wysłuchania przez sędziego wizytującego nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez sąd opiekuńczy zawiadomienia od kierownika szpitala,

- jeżeli został przyjęty w trybie art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego -osoba chora psychicznie przyjęta, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób,

- jeżeli został przyjęty w trybie art. 24 w/w ustawy tj.: osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, w tym przypadku pobyt w szpitalu nie może trwać dłużej niż 10 dni

- oraz w przypadku cofnięcia poprzednio wyrażonej zgody na hospitalizacje - art. 28 w/w ustawy.

 1. Złożenia wniosku o adwokata z urzędu w toczącym się postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Złożenia odwołania od postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do oddziału psychiatrycznego bez jego zgody, do sądu drugiej instancji.
 3. Złożenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego – jeżeli jest hospitalizowany za swoja zgodą
 4.  Złożenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala w przypadku pobytu bez swojej zgody, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do szpitala lub dalszego leczenia bez jego zgody. Wniosek taki może również złożyć przedstawiciel ustawowy, małżonek rodzeństwo, krewni w linii prostej oraz osoba sprawująca faktyczną opiekę

O wypisie pacjenta przebywającego bez zgody postanawia ordynator (lekarz kierujący oddziałem), jeżeli uzna, iż ustały przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyny przyjęcia i pobytu jego osoby w szpitalu.

 1. Zapoznania przez lekarza z planowanym postępowaniem leczniczym (w przypadku przyjęcia bez zgody).
 2. Wystąpienia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital o nakazanie wypisania jego osoby ze szpitala, w razie odmowy wypisania. Wniosek pacjent powinien złożyć w terminie 7 dni od powiadomienia jego osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku.
 3. Przyjęcia za swoją zgodą (lub jego przedstawiciela ustawowego) do domu pomocy społecznej, jeżeli nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i nie możliwości korzystania z opieki innych osób, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. Z wnioskiem o przyjęcie do domu opieki może wystąpić kierownik szpitala psychiatrycznego.
 4. Zachowania wobec niego wszystkich praw wynikających z „Karty praw i obowiązków pacjenta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim”.

 

 

Radzyń Podlaski dn. 19.12.2019 r.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 358 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
01.jpg