logokolory vectorized  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Marek Zawada  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Dariusz Kacik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Dorota Domańska - p.o. Naczelna Pielęgniarka

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Zygmunt Wiater lek. med. Tadeusz Kot lek.…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału lek. med. Wojciech Szal - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog   pozostali lekarze…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska dr n. med. Dariusz Kacik   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

ilość łóżek:48 Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zielnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Joanna Rater Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Magdalena Cienkusz lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

zip logo 530

Prawa Pacjenta- Oddział Psychiatryczny

Załącznik Nr 2 

 

do Zarządzenia 25 nr z dnia 07.05.2013 r.

 

 

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 

Oddziału Psychiatrycznego

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

w Radzyniu Podlaskim

 

 

 

1.      Przyjęcie do szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi do oddziału psychiatrycznego następuje za pisemną zgodą tej osoby na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi wskazania do przyjęcia. Natomiast w nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do oddziału psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.

 

2.      Jeżeli przyjęcie do oddziału psychiatrycznego dotyczy osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do oddziału psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

 

3.      Przyjęcie do oddziału psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nagłych przyjęcie do oddziału psychiatrycznego może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu opiekuńczego. W takim przypadku lekarz przyjmujący ma obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnięcia pisemnej opinii innego lekarza, w miarę możliwości psychiatry, albo pisemnej opinii psychologa.

 

4.      Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

 

5.      O przyjęciu do oddziału psychiatrycznego decyduje lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia badania)i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz ten jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach.

 

6.      Przyjęcie do oddziału psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Dyrektor szpitala zawiadamia o tym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia.

 

7.      Czynności określone w pkt. 5 i 6 odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

 

8.      Postępowanie przed sądem opiekuńczym umarza się, jeżeli pacjent, po przyjęciu bez zgody, wyraził następnie zgodę na pobyt w tym zakładzie, po uprzednim wysłuchaniu tej osoby.

 

 

 

Pacjent ma prawo do:

 

1.        Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, jeżeli jest osobą chorą psychicznie (wskazującą zaburzenia psychotyczne) lub upośledzoną umysłowo, nawet jeżeli nie jest osobą ubezpieczoną.

 

2.        Tego, aby personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego, brał pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także jego interes i inne jego dobra osobiste, i dążył do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla niego uciążliwy.

 

3.         Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami.

 

4.         Niekontrolowania jego korespondencji.

 

5.        Uzyskania pomocy w ochronie swoich praw jako pacjenta w szczególności:

 

1)        do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby,

 

2)        przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotyczącym naruszenia jego praw oraz uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej przez niego sprawy,

 

3)        uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.

 

6.      Uzyskania zgody ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania z zakładu (przepustki), jeżeli nie zagraża to jego  życiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

 

7.      Nieutrwalania jego oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w dokumentacji dotyczącej badań lub przebiegu jego leczenia.

 

8.      Uprzedzenia o zastosowaniu wobec jego osoby środka przymusu bezpośredniego przed tym zanim środek ten zostanie podjęty oraz zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o jego dobro przez personel medyczny w trakcie stosowania środka przymusu bezpośredniego.

 

9.      Tego, aby przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie lekarza nie mógł trwać dłużej niż 4 godziny. Jednakże w razie potrzeby lekarz, po osobistym zbadaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne.

 

10.  Krótkotrwałego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny.

 

11.  Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w zawiązku z wykonywaniem powyższych czynności z wyjątkiem określonych w w/w ustawie sytuacji, gdy osoby te są zwolnione zachowania tajemnicy.

 

12.  Tego, aby zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w oddziale psychiatrycznych nie były podporządkowane celom gospodarczym.

 

13.  Tego, aby dyrektor szpitala w razie stwierdzenia, że jego przedstawiciel ustawowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec jego osoby, zawiadomił o tym sąd opiekuńczy miejsca jego zamieszkania

 

14.  Złożenia wniosku do sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego o ustanowienie kuratora, jeżeli uważa, iż w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju.

 

15.  Wysłuchania przez sędziego wizytującego nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania przez sąd opiekuńczy zawiadomienia od kierownika szpitala, jeżeli został przyjęty w trybie art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (osoba chora psychicznie przyjęta, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób), art. 24 w/w ustawy (osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, pobyt w szpitalu nie może trwać dłużej niż 10 dni) oraz art. 28 w/w ustawy (w razie cofnięcia poprzednio wyrażonej zgody na hospitalizacje).

 

16.  Złożenia wniosku o pełnomocniczka z urzędu w toczącym się postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

 

17.  Złożenia odwołania od postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do oddziału psychiatrycznego bez jego zgody, do sądu drugiej instancji.

 

18.  Złożenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego – jeżeli jest hospitalizowany za swoja zgodą

 

19.  Złożenia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do szpitala lub dalszego leczenia bez jego zgody. O wypisie pacjenta postanawia ordynator (lekarz kierujący oddziałem), jeżeli uzna, iż ustały przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyny przyjęcia i pobytu jego osoby w szpitalu.

 

20.  Wystąpienia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital o nakazanie wypisania jego osoby ze szpitala, w razie odmowy wypisania.Wniosek pacjent powinien złożyć w terminie 7 dni od powiadomienia jego osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku.

 

21.  Przyjęcia za swoją zgodą (lub jego przedstawiciela ustawowego) do domu pomocy społecznej, jeżeli nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i nie możliwości korzystania z opieki innych osób, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

 

22.  Wyrażenia odrębnej zgody lub zgody przedstawiciela ustawowego na świadczenia zdrowotne stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta takie jak:

 

a)         punkcja podpotyliczna lub lędźwiowa przeprowadzana w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego lub podania leków;

 

b)        leczenie elektrowstrząsami.

 

 

 

 

 

Radzyń Podlaski dn. 07.05.2013 r.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kto jest Online

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

01.jpg