logokolory vectorized  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Rezonansu Magnetycznego, Tomografii 601 699 021, 83 413 23 41

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Robert Lis  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Robert Węgłowski - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

mgr inż. Jarosław Sosnowski - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Dorota Domańska - p.o. Naczelna Pielęgniarka

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt gabinet lekarski 83 413 22 09 punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Kierownikdr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopeda traumatolog Z-ca Kierownikalek. med. Jaromir Jarosław Ognik - specjalista ortopeda traumatolog pozostali lekarze: dr n. med. Andrzej Kossakowski - specjalista ortopeda traumatologdr n. med. Przemysław Sekuła…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału lek. med. Juliana Woszczyło - specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopeda-traumatolog   pozostali lekarze: lek. med. Bogusław Skiepko - specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Leszek Zarobkiewicz, specjalista chorób dziecięcych Z-ca kierownika lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń, specjalista chorób dziecięcych Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Dymitruk Anna p.o. Pielęgniarki…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Rafał Żychowski specjalista reumatolog   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych:…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziałulek. med. Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog  …

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Tadeusz Kot lek. med. Andrzej Czerwiec lek.…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału dr n. med. Dariusz Kacik Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz   Pozostali lekarze lek. med. Anna Duszyńska lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

zip logo 530

Skrócona karta praw i obowiązków pacjenta

 

 

 

                             KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 

 

Pacjent ma prawo do:

 

  1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

-    wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej,

- świadczeń specjalistycznych, rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne,
    hospitalizacji, przejazdu środkami transportu sanitarnego.

2. Prawo pacjenta do informacji:

- informacji o swoim stanie zdrowia oraz informacji o jego pielęgnacji i zabiegach
    pielęgniarskich,

-  identyfikacji personelu oraz informacji o prawach pacjenta.

3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

- prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji

  uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem oraz informacji związanych ze stanem
  zdrowia pacjenta.

4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

- prawo do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia medycznego, cofnięcia zgody lub
   sprzeciwu.

5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

- prawo do intymności i zapewnienia godności w trakcie udzielania świadczeń i wykonywania
  zabiegów podczas pobytu w szpitalu,

- do obecności w trakcie hospitalizacji osoby bliskiej oraz do umierania w spokoju i godności.

6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

- prawo do dostępu do dokumentacji medycznej,

- prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji.

7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

- pacjent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec opinii wydanej przez lekarza o jego stanie
   zdrowia,

- prawo wniesienia sprzeciwu do Komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

- pacjent ma prawo do kontaktu z rodziną, w tym kontaktu korespondencyjnego i osobistego,

- pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

- prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną religią,

- w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia szpital zapewnia pacjentowi kontakt z duchownym jego
   wyznania oraz zapewnia prawo uczestnictwa w obrzędach modlitewnych.

10. prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

- pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym.

11. Prawo do skargi

- pacjent ma prawo zwrócić się z interwencją do osoby bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,

- pacjent ma prawo zwrócić się do Dyrektora SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

- pacjent ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika  ds. praw pacjenta powołanego przez Dyrektora SPZOZ w Radzyniu Podl.

Obowiązkiem Pacjenta jest:

-  przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych;

-  przekazania do depozytu szpitalnego lub oddania rodzinie ubrania i obuwia;

- przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany tj. w szczególności:
- w porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach,

- przestrzegania ciszy nocnej w oddziale

- w czasie ciszy nocnej przebywania na swojej sali;

- informowania pielęgniarkę dyżurną o każdorazowym opuszczeniu oddziału;

- nie opuszczania szpitala, z wyjątkiem koniecznych ze względów leczniczych wyjść na konsultacje, zabiegi, badania zlecone lub specjalnych zezwoleń wydanych przez ordynatora lub jego zastępcę;

- poddania się badaniu przez lekarza przyjmującego do szpitala;

- poddania się niezbędnym zabiegom sanitarno – higienicznym;

- stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego;

- współpracowania z zespołem terapeutycznym w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia;

- przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności;

- przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom;

- pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale;

- szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji;

- stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, na terenie szpitala;

- szanowania wyposażenia i pomieszczeń zakładu;

- przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego;

- przestrzegania zakazu manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych;

- ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.

      Szanowny Pacjencie szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Pacjenta znajdują się w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta SPZOZ w Radzyniu Podlaskim wprowadzonym Zarządzeniem 61/2019 r. z dnia 19.12.2019 r. Dokument dostępny jest w pełnej wersji w dyżurce pielęgniarek w każdym oddziale szpitalnym SPZOZ w Radzyniu Podlaskim oraz w rejestracji POZ, AOS i Rejestracjach Działu Diagnostyki Obrazowej

Pełna treść Praw Pacjenta znajduje się w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01 - 171 Warszawa; Sekretariat: fax.: (22) 506-50-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze Poniedziałek - piątek w godzinach określonych na stronie www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosc-kontaktu/

Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 800-190-590  (pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00); Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 

logo FS kolor orientacja pozioma2

01.jpg