logokolory vectorized    

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99, 83 413-23-38

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18

Rejestracja do Rezonansu Magnetycznego, Tomografii 601 699 021, 83 413 23 41

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 83 413-23-79

Rejestracja do Poradni Leczenia Uzależnień 83 413-23-79

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Centrum Zdrowia Psychicznego 601 706 995

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Robert Lis  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

dr n. med. Robert Węgłowski - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

mgr inż. Jarosław Sosnowski - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych

mgr Dorota Domańska - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Brzozowska - Główny Księgowy

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Anna…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Grzegorz Duszyński - specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39 Kierownik Oddziału Kierownik Oddziału:  dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko - specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: lek. med. Jerzy Gleb specjalista chirurgii…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

zip logo 530

Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 

I. Zasady ogólne

 

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach: 11:00 - 19:00
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone w pkt 1 za zgodą lekarza dyżurnego.
 3. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu z personelem medycznym.
 4. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia  
  epidemicznego lub też z przyczyn organizacyjnych szpitala ( w szczególności w sytuacji remontów i pracy oddziałów w utrudnionych warunkach lokalizacyjnych). Decyzja jest wydawana w formie pisemnej zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń i jest podawana do wiadomości ogólnej personelu , pacjentów oraz odwiedzających.
 5. Lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego (w szczególności dotyczy to pacjentów po zabiegach operacyjnych) jak również dobrem współpacjentów może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej Sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających. Decyzja  taka zostaje podana do wiadomości personelu oddziału , zainteresowanych pacjentów oraz ich rodziny.

 

II. Regulacje porządkowe

 

 1. Odwiedziny nie mogą utrudniać wykonywania świadczeń medycznych w tym w szczególności obchodów lekarskich (w godzinach 9.00 do 11.00), badań, zabiegów pielęgniarskich. Odwiedziny nie mogą utrudniać również procesu leczenia przyjętego dla danego pacjenta, np planowych zabiegów rehabilitacyjnych. Na czas wykonywania świadczeń odwiedzający obowiązani są opuścić sale chorych.
 2. W przypadku uzyskania zgody na odwiedziny w godzinach nocnych odwiedzający musza bezwzględnie dostosować się do obowiązującej w godzinach 22:00 – 6:00 ciszy nocnej.
 3. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności, jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać jedynie pacjentów chodzących i poza salą chorych –w miejscach wydzielonych na korytarzach oddziałów.
 4. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1 roku życia.
 5. Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny.

 

III Obowiązki osób odwiedzających pacjentów hospitalizowanych w oddziałach

 

Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 1. Dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem;
 2. Pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni;
 3. Wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana;
 4. Stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala;
 5. Opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich;
 6. Kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala;
 7. Zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu;
 8. Zachowania czystości i porządku
 9. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 10. Szanowania mienia będącego własnością szpitala;
 11. Ograniczania korzystania z telefonów komórkowych;
 12. Korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.
 13. Zastosowania się do zaleceń lekarza lub pielęgniarki w zakresie przynoszonej pacjentowi żywności ( zgodnej z ewentualną dietą przypisaną pacjentowi).

 

 

IV Ograniczenia w czasie odwiedzin pacjentów.

           

 1. Zabrania się:
 1. odwiedzania pacjentów przez osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi,
 2. odwiedzania pacjentów przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych,
 3. zakłócania spokoju pacjentom,
 4. zakłócania toku pracy oddziału szpitalnego,
 5. wchodzenia na inne sale, niż ta na której przebywa odwiedzana osoba,
 6. wchodzenia do gabinetów, pomieszczeń socjalnych, brudowników,
 7. siadania na łóżkach pacjentów (w tym także na łóżkach wolnych),
 8. spożywania na salach chorych posiłków
 9. przynoszenia i podawania pacjentom leków,
 10. spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych
 11. palenia tytoniu na terenie szpitala,
 12. używania narkotyków, środków odurzających,
 13. przynoszenia pacjentom alkoholu, papierosów, środków odurzających itp.;
 14. prowadzenia na terenie szpitala handlu obnośnego,
 15. przynoszenia produktów żywnościowych łatwo psujących się, grzałek, grzejników elektrycznych, kwiatów, i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie
 16. podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych bez zgody personelu oddziału,
 17. wprowadzania zwierząt.
 1. W sytuacjach skrajnych osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu podlegają wydaleniu ze szpitala oraz może być zastosowany względem nich zakaz odwiedzin.

 

V. Zakres opieki rodziny
 

Ordynator oddziału może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się w zakresie:

 • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków
 • utrzymania higieny ciała
 • zmiany bielizny osobistej/ pościelowej
 • wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa

 

VI. Udzielanie informacji;

 

 1. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału lub lekarz opiekujący się pacjentem.
 2. Informacje udzielane są wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

 

 

Radzyń Podlaski, dnia 4 czerwca 2013r.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 230 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
01.jpg