telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Anna…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Grzegorz Duszyński - specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39 Kierownik Oddziału Kierownik Oddziału:  dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko - specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: lek. med. Jerzy Gleb specjalista chirurgii…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

zip logo 530

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w  SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.01.00-06-0009/18-00 została podpisana w dniu 16.11.2018r.     

Wartość projektu: 6 830 402,19 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 4 553 145,97 zł

Wkład własny: 2 466 654,95 zł

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Radzyńskiego.

Efektem realizacji celu głównego projektu będzie poprawa jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: poprawę procesu leczenia, dostosowanie pomieszczeń szpitala oraz zasobów sprzętowych do oczekiwań pacjentów i potrzeb procedur medycznych niezbędnych dla prawidłowej działalności szpitala.

Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

Roboty budowalne:

Modernizacja pomieszczeń w celu montażu aparatu RTG praz adaptacja pomieszczeń pod pracownie rezonansu magnetycznego.

Zakup sprzętu medycznego:

Rezonans magnetyczny, aparat RTG, aparat EMG, łózka szpitalne, maceratory, videogastroskop, videokonoloskop, wyposażenie centralnej sterylizacji. Informatyzacja: zakup macierzy oraz integracja systemu, zakup licencji na podłączenie rezonansu i pracowni endoskopowej.

Projekt  będzie realizowany do  31-12-2021 roku.

 

Pracownia rezonansu

Pracownia RTG

Centralna sterylizatornia

Pracownia endoskopowa

Oddział chorób wewnętrznych i kardiologii z pododdziałem pulmonologicznym

Oddział Neurologiczny 

Macierz danych 

 

Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim  dnia 27 września 2018 roku w Radzyniu Podlaskim wraz z Ministrem Zdrowia Panem Łukaszem  Szumowskim podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim” nr POIS.09.01.00-00-0360/18-00/373/2018/416 Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wynosi 433 000,00 zł,  kwota dofinansowania 368 050,00 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny w wysokości 15 % będzie finansowany ze środków własnych.

Celem ogólnym projektu jest rozwój sieci efektywnego i nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego,

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia,

Celem szczegółowym jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim.

Planowanym efektem projektu będzie wsparcie rozwoju sieci efektywnego i nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Realizacja powyższych inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego przede wszystkim poprzez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego, zmniejszając tym samym wskaźnik liczby ludności przypadających statystycznie na 1 SOR do 152 tys. (obecnie 177,4 tys.).

Przedmiotowy projekt dotyczy bezpośredniego wsparcia istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w celu poprawy jakości
i dostępności udzielanych świadczeń  zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego. Jednostka objęta przedsięwzięciem umieszczona została w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wdrożenie niniejszej inicjatywy wspiera również zachowanie zasady tzw.„złotej godziny” (nie przekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia szpitalnego). Wypełnia również „białe plamy” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju, a także zapewnia niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.

Projekt jest zgodny z Ogólnokrajową mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego. Przeprowadzona analiza potwierdza zgodność projektu z celami IX Osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020, a także celem działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, którym jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

 W ramach projektu zostanie zakupionych  następujący sprzętu medyczny:

  1. Kardiomonitor - 1 szt.
  2. Respirator - 1 szt.
  3. Aparat USG -1 szt.
  4. Aparat do znieczulenia -1 szt.
  5. Zestaw do trudnej intubacji -1 szt.

Projekt  będzie realizowany do  30-06-2019 roku.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 została podpisana w dniu 13.09.2018r.

Wartość projektu: 1 294 262, 94 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 100 123,49 zł

Wkład własny: 194 139.45 zł

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych poprzez: poprawę procesu leczenia w zakresie m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, badań endoskopowych, wykonywania zabiegów w trybie ambulatoryjnym, krótszy czas oczekiwania na zabieg, brak konieczności hospitalizacji, szybszy powrót do pełnej sprawności pacjentów.

 

Efektem realizacji celu głównego projektu będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej. Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia (w ramach poradni chirurgii ogólnej, świadczymy usługi w zakresie chorób naczyń, w poradni świadczy usługi specjalista chirurgii naczyniowej). Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych (w ramach poradni chirurgicznej wszystkie pobrane wycinki są przekazywane do badania histopatologicznego, również badania wykonywane w pracowni endoskopowej są badaniami podstawowymi w profilaktyce i wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego), zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego (projekt obejmuje remont i doposażenie poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej, wymiana wyeksploatowanego sprzętu, przywrócenie funkcjonalności pomieszczeń poradni oraz zakup USG na potrzeby poradni w znacznym stopniu poprawi jakość udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego).

 

Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: roboty budowlane - modernizacja posadzek ( wzmocnienie konstrukcji podłoża i położenie nowej wykładziny), wyrównanie ścian i sufitów, modernizacja powłok malarskich, modernizacja stolarki drzwiowej, modernizacja wyposażenia, dostosowanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, dostosowanie wielkości pomieszczeń do obowiązujących wymogów Warunków Technicznych i Norm Polskich (wykonanie nowych ścian działowych).

 

Zakup sprzętu medycznego:

Pracownia endoskopowa: Videoprocesor HDTV - 1 szt., Wózek endoskopowy z ramieniem i wieszakiem 1szt., Monitor medyczny HDTV 26 cali 1szt., Videogastroskop HDTV - 2szt., Videokolonoskop HDTV - 2szt., System archiwizacji badań - 1szt., Myjnia endoskopowa - 2 - stanowiskowa - 1szt., Stolik zabiegowy - 2szt., Łóżko endoskopowe - 2szt., Osprzęt do zabiegów endoskopowych ( pętle, igły, klamry, klipsownice, chwytak endoskopowy)- 1szt., Myjka ultradźwiękowa - 1szt., Szafa do przechowywania endoskopów - 2szt., Diatermia - 1szt.

Poradnia chirurgiczna: Stół zabiegowy - 2szt., Stoliki zabiegowe (1 blat) - 2szt., Stoliki zabiegowe (2 blaty) 2 szt., Kozetka lekarska dwu segmentowa - 2szt., Fotel zabiegowy - 1szt., Lampy ścienne bezcieniowe - zabiegowe - 2szt., Sprzęt chirurgiczny do małej chirurgii ( peany, kochery, kleszczyki, itp.) – 2 szt.

Poradnia ortopedyczna:  Aparat do USG – 1 szt.,  Piła oscylacyjna do cięcia gipsu – 1 szt., Lampa bezcieniowa – 1 szt., Nożyce Stille do cięcia gipsu – 1 szt., Zestawy opatrunkowe ( peany, kochery, imadła) – 10 szt., Nożyce opatrunkowe duże – 4 szt., Stolik zabiegowe ( 1 blat) -1 szt., Stolik zabiegowe (2 blaty) – 1 szt., Leżanka – 2 szt., Wózek inwalidzki – 1 szt., Przecinak do grotów K – 1 szt.

 

Projekt  będzie realizowany do  30-06-2020 roku.

 

Poradnia chirurgiczna

Poradnia ortopedyczna

Pracownia endoskopowa

Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim dnia 17 października 2018 roku w Radzyniu Podlaskim podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ
w Radzyniu Podlaskim”
nr RPLU.13.01.00-06-0044/17-00, wartość projektu 117 646.15zł,  kwota dofinansowania 99 999.22 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny w wysokości 15 % wynosi 17 646.93zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim. Celami szczegółowymi są: zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu radzyńskiego. Realizacja celów głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na jakość opieki zdrowotnej w powiecie. Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie powiatu luką w infrastrukturze POZ.

Planowanym efektem, który zostanie osiągnięty będzie poprawa procesu leczenia dzieci i dorosłych w zakresie chorób dziecięcych, układu oddechowego, krążenia; krótszy czas oczekiwania na badania np. spirometrii, ekg; szybszy powrót do pełnej sprawności. W związku ze starzeniem się populacji nastąpi wzrost na zapotrzebowanie usług zdrowotnych dla rosnącej grupy osób starszych w szczególności w zakresie kardiologii. Zgodnie z mapami przewidywany jest wzrost zachorowalności w zakresie chorób serca. Inwestycja przyczynia się do polepszenia jakości diagnozy i leczenia tych chorób u osób starszych. Zakup nowoczesnej aparatury przyczyni się do uzyskania lepszego efektu zdrowotnego oraz poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: roboty budowlane - wyburzenie części ścian działowych i wykonanie nowych przy zachowaniu układu konstrukcyjnego, pionów instalacyjnych i wentylacyjnych, odtworzenie powłok malarskich i posadzek, wykonanie okładzin ściennych i sufitów podwieszanych w części pomieszczeń. Zakup sprzętu medycznego - Leżanka lekarska 2 szt., lampa bezcieniowa 2 szt., waga do ważenia niemowląt 2 szt., waga lekarska dla dorosłych 2szt., stolik zabiegowy 4 szt., wózek do transportu 1 szt., wózek inwalidzki 1 szt., stolik do przewijania niemowląt 1 szt., EKG 2 szt., przenośny defibrylator 1 szt., stół zabiegowy 1 szt., Pulsoksymetr 1 szt., Sprirometr 1 szt.

 Projekt  będzie realizowany do  31-12-2020 roku.

Dnia 27 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim zawarł  z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0012/17 Projektu pn. „Rozwój E-usług poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego i aplikacyjnego”. w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim. Celem bezpośrednim inwestycji jest cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-zdrowia. Zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostkę zostanie osiągnięte poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności placówki oraz zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat działalności placówki oraz jednostek organizacyjnych. Jest on spójny z celem Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe Lubelskie, który zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej w zakresie e-zdrowia, jak również z Celem operacyjnym Krajowych ram odniesienia tzw. Policy paper dla ochrony zdrowia w zakresie poprawy efektywności i organizacji opieki zdrowotnej poprzez rozwój technologiczny i innowacja w zakresie e-usług min. poprzez zgodność z Narzędziem 26 poprzez wykorzystanie w większym stopniu niż dotychczas drogi elektronicznej wykorzystywanej w dokumentacji medycznej zarówno przez usługobiorców jak i usługodawcę.

W ramach projektu SPZOZ w Radzyniu Podlaskim zamierza zakupić sprzęt IT wraz z oprogramowaniem oraz zakupić usługi teleinformatyczne na bazie których zostaną wykreowane E-usługi.

 

Zakres rzeczowy projektu:

1. Adaptacja pomieszczenia na serwerownię.

2. Sprzęt w serwerowni w tym: serwery i macierz.

3. Wdrożenie E-Usług - zakup oprogramowania oraz wdrożenie nowych procesów - Dostosowanie EDM zgodnie ze standardami CSIOZ (implementacja systemów elektronicznej dokumentacji medycznej ); eWyniki e-usługa o stopniu dojrzałości 4; eSamokontrola (dodatkowe skrócenie czasu oczekiwania na usługę, dodatkowe zmniejszenie zużycia zasobów), eKontrahent (e-usługa o stopniu dojrzałości 5), (wymiany EDM jest ukierunkowany na możliwość jej wymiany pomiędzy AOS i POZ).

4. Cyberbezpieczeństwo - Bezpieczeństwo - Oprogramowanie antywirusowe oraz firewall dla sieci i komputerów szpitala; Bezpieczeństwo - Instalacja oprogramowania na wszystkich komputerach i terminalach; Usługi związane z utrzymaniem wys. Standardów bezpieczeństwa.


    Grupę docelowa projektu stanowić będą wszyscy mieszkańcy korzystający z opieki medycznej oferowanej przez SPZOZ w Radzyniu Podlaskim oraz pracownicy jednostki.

 Efekty Projektu:

  • oszczędność czasu pacjentów,

  • usprawnienie udostępniania pacjentom dokumentacji medycznej,

  • wzrost efektywności realizowanych usług,

  • usprawnienie komunikacji pomiędzy SPZOZ w Radzyniu Podlaskim a interesariuszami,

  • skrócenie czasu realizacji usług poprzez automatyzację procesów, standaryzację elektronicznej dokumentacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 641 968.16 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 2 245 463.82 zł.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 315 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg